โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน ( โครงการ DARE)

โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน ( โครงการ DARE)
วันที่ 17 กันยายน 2555 ณ อาคารอเนกประัสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ
โดย เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตและโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"