ประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ 6/2556

ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต