ช.พ.ค - ช.พ.ส เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ดำเนินงานการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์ให้แก่ครู บุคคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยจัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคคลกรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและคู่สมรสสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ซึ่งปกติจะรับผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์เป็นสมาชิก

ในโอกาศครบรอบ 1 ทศวรรษของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. คณะกรรมการ ช.พ.ค. คณะกรรมการ ช.พ.ส. มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สถานที่ส่วนกลางติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

โทร.0-2288-4500
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการสัมครได้ที่ www.otep.go.th